Общински исторически музей гр. Гоце Делчев | Фасада

Общински исторически музей Гоце Делчев - ОИМ Гоце Делчев
Автентични носии - ОИМ Гоце Делчев
Чанове и тюмбелеци - ОИМ Гоце Делчев
Надгробна плоча от Възражданска епоха - ОИМ Гоце Делчев
Монетни находки - ОИМ Гоце Делчев
ЗА МУЗЕЯ

ВИРТУАЛЕН ТУР

Разгледайте 12 експозиционни
зали, лапидариум и двор.

КОЛЕКЦИИ

Докоснете се до експонатите
на музея в триизмерен вид

ОНЛАЙН ИГРА

Научете повече за културата на региона с нашата игра

За града

Гоце Делчев

Град Гоце Делчев е разположен в Гоцеделчевската котловина, в югоизточното подножие на Среден Пирин, по двата бряга на Неврокопска река (Градска река), приток на река Места, която тече на 3 км източно от Гоце Делчев. В тази югозападна част на България районът е предимно планински и граничи с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Столицата София е разположена на около 200 км, а на 97 км от Гоце Делчев се намира и областният център Благоевград. На около 12 километра от града, в посока Родопите се намират прочутите Огняновски минерални извори, а над тях се подреждат архитектурните шедьоври Лещен и Ковачевица.

До 1951 година името на града е Неврокоп. Неврокоп възниква в близост до древния град Никополис ад Нестум, чиито развалини се намират на 9 километра източно. Край съвременния град Неврокоп са открити останки на крепост и селище, датиращи от 9 — 10 век, които се считат за непосредствени предци на сегашния град.

През 18 век Гоце Делчев бавно се разраства. През 1847 година пътешественикът Август Викеснел вижда стотици къщи (500 на брой през 1569 година), в които живеят турци, българи и неколцина гръцки семейства. Той отбелязва 12 минарета, значителен по размерите си пазар с много ханове и кафенета.

През 19 век наред със земеделието, скотовъдството и пчеларството в Гоце Делчев се развиват занаятите звънчарство, златарство, самарджийство, абаджийство, кожарство, както и търговията с дървен материал. Местни кираджии и търговци пренасят и продават стоки на панаирите в градовете Сяр, Драма, Мелник и село Узунджово. От втората половина на 19 век езегодно през август се провежда Неврокопският панаир, на който се стичат търговци от цялата Османска империя, Австро­Унгария, Франция и други страни.

Природната местност, в която се намира Гоце Делчев е изключително богата и разнородна – тук има равнини, котловини, планини и речни каньони. На фона на много добре изразените планински части изпъква изключително красивата Гоцеделчевска котловина с атрактивни разломи, от които бликат множество минерални извори. Притоците на река Места са набраздили планинските склонове с тесни проломни долини, които са основен потенциал за маршрутнопознавателния туризъм.

В района на община Гоце Делчев влиза част от територията на Народен парк "Пирин", обявен за такъв с цел да се запазят уникалните екосистеми и ландшафти на Пирин планина. В територията на парка попадат водосборите на голям брой реки и езера. Растителното богатство включва близо 2000 висши растителни вида, като над 110 от тях попадат в Червената книга на България. Твърде разнообразен е и животинският свят – диви кози, мечки, вълци, сърни и др.

На 1.5 км западно от град Гоце Делчев растат вековните кестенови дървета Близнаците.

Рибарникът край р. Места (3 км по шосе и 2 км по черен път в североизточна посока) предлага атрактивни занимания и консумация в специализирания рибен ресторант.

От Гоце Делчев могат да се предприемат пътувания до известния национален и международен туристически център Банско, който се намира на 32 км. През местността Попови ливади, която е климатичен планински курорт, по живописни планински пътища след 44 км се стига до самобитното село Пирин, прочутия Роженски манастир (79 км) и културно­историческия резерват Мелник, който е на разстояние от 80 км.

Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

изработка на сайт Макс График