Общински исторически музей гр. Гоце Делчев | Фасада

Общински исторически музей Гоце Делчев - ОИМ Гоце Делчев
Автентични носии - ОИМ Гоце Делчев
Чанове и тюмбелеци - ОИМ Гоце Делчев
Надгробна плоча от Възражданска епоха - ОИМ Гоце Делчев
Монетни находки - ОИМ Гоце Делчев

КОЛЕКЦИИ

Докоснете се до експонатите
на музея в триизмерен вид

ВИРТУАЛЕН ТУР

Разгледайте 12 експозиционни
зали, лапидариум и двор.

ОНЛАЙН ИГРА

Научете повече за културата на региона с нашата игра

История

Гоце Делчев


През 1950 г. град Неврокоп приема името на великия революционер и демократ Гоце Делчев. Величествени паметници на героя се издигат в центъра на града, изобразен като просветител, учител и мислител – открит през 1983 г. и в местността Попови ливади (15 километра западно от града) изобразен като хайдутин (открит 2003 г.).През годините град Неврокоп се утвърждава като административен, духовен и исторически център, като крепост на българщината и българския дух на населението,което оставя огромен принос в общобългарската история.Днес, град Гоце Делчев, в чийто предели витае духът на славно минало и неговите жители, следвайки завета на своя патрон Гоце Делчев: "Аз разбирам света, единствено като поле за културно съревнование между народите" – поемат с премерени крачки към общия европейски дом.

Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

изработка на сайт Макс График