Общински исторически музей гр. Гоце Делчев | Фасада

Общински исторически музей Гоце Делчев - ОИМ Гоце Делчев
Автентични носии - ОИМ Гоце Делчев
Чанове и тюмбелеци - ОИМ Гоце Делчев
Надгробна плоча от Възражданска епоха - ОИМ Гоце Делчев
Монетни находки - ОИМ Гоце Делчев

КОЛЕКЦИИ

Докоснете се до експонатите
на музея в триизмерен вид

ВИРТУАЛЕН ТУР

Разгледайте 12 експозиционни
зали, лапидариум и двор.

ОНЛАЙН ИГРА

Научете повече за културата на региона с нашата игра

История

Снимки от Неврокоп

Период:
История на българските земи XV – XX в

В експозицията - История на българските земи XV – XX в. са представени спомени, печати, оригинални свидетелства, опълченско знаме и снимки на герои, както и снимков материал, свързан с първия кмет на град Неврокоп П. К. Яворов (19. 10. 1912 – 26. 10. 1912 г.).

Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

изработка на сайт Макс График